Regulamin sklepu internetowego LaserUnity

obowiązujący od 01.04.2022r.

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży przez „LaserUnity Paweł Komorniczak”
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Leśnej 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6641620662, Regon 367908123 za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.laserunity.com 
w tym warunki składania przez Klientów zamówień towarów oferowanych przez Sklep, zasady dostarczania zamówionych towarów Klientowi, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Właścicielem Sklepu jest Paweł Komorniczak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod Firmą „LaserUnity Paweł Komorniczak” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Leśnej 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6641620662, Regon 367908123.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem email: sklep@laserunity.com

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół Sklepu Internetowego LaserUnity Paweł Komorniczak.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Konsument jest również Kupującym,

 3. POCK osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,

 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem sklep.laserunity.com/regulamin

 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklep@laserunity.com

 6. Sprzedawca – Pan Paweł Komorniczak

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu oraz będących w ofercie sprzedażowej

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy
  i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto. Do ceny zakupu doliczony zostanie aktualny podatek VAT.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W danych konta przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Sklepu z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach
  z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu
  w ich przechowywaniu.

 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa                w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji a widoczny w każdej wiadomości przesyłanej
  w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
  w funkcjonowaniu Sklepu.

 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@laserunity.com W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.

 3. Klient może składać za pośrednictwem Internetu zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny
  w ramach wyświetlanego komunikatu.   

 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 

 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,

 7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu trzech dni od zawarcia umowy. 

 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane
  te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
  W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych
  z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy
  na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 9. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Oferta wiąże obie strony przez 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Klienta.

 10. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przed złożeniem zamówienia ma możliwość zaznaczenia, iż zawierana umowa sprzedaży nie ma dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 11. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. 

 12. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w całości albo w części, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz zaproponuje Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia). W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, lub wiąże się z kosztami,
a Klient wyraźnie zgodził się na ich poniesienie.

 b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe
do spełnienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, lub wiąże się z kosztami,
a Klient wyraźnie zgodził się na ich poniesienie) z pomniejszeniem o cenę pozostawionych towarów
w ramach Zamówienia oraz kosztu ich dostawy.  1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności,
  choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.
§ 5

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) wskazane są jako ceny netto, jak i mogą być podawane jako ceny brutto, czyli zawierające obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

b) podawane są w złotych polskich lub: euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich,

              c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,

              d) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 4. Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.§ 6

Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący,
  chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w korespondencji z Kupującym ustali inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary
  z dostawą na terytorium Polski:

            a) płatność przy odbiorze,

            b) przelew bankowy, przelew elektroniczny.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

           a) przy płatności kartą płatniczą – nie później niż w terminie jednego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

        b) w przypadku przelewu bankowego i elektronicznego – nie później niż w terminie jednego dnia roboczego po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

            c) przy płatności przy odbiorze – nie później niż w terminie jednego dnia roboczego po                               przesłaniu Klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres email Klienta

Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
Wybrana forma płatności dotyczy całego zamówienia.

Ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych form płatności Klient może się zapoznać także w trakcie składania zamówienia.

 1. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. 

 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem) lub wydaniu Kupującemu towaru w siedzibie sklepu. 

 3. Czas realizacji zamówienia oraz dostępność towaru wskazane są zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. 

 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących
  w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 8

Uprawnienia z gwarancji i rękojmi

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

 2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją, chyba że Opis produktu dostępny na stronie internetowej Sklepu stanowi inaczej lub przewiduje inny termin gwarancji. Uprawnienia przysługujące Klientowi w ramach gwarancji zostały szczegółowo określone w Warunkach Gwarancji dostępnych w postaci elektronicznej pod adresem www.laserunity.com/gwarancja 

 3. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi
  lub z uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem wynikające
  z rękojmi wskazane są również w zakładce Reklamacje i Zwroty dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.laserunity.com/zwroty 

 4. Na zasadzie art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.

 5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a) przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

 • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,

 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

b) przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności, jeżeli    towar:

 • stanowi własność osoby trzeciej,

 • obciążony jest prawem osoby trzeciej,

 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.

§ 9

Warunki gwarancji i tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient uprawniony z gwarancji dokonuje zgłoszenia gwarancyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@laserunity.com przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego pod adresem www.laserunity.com/formularze, zawierającego:

a) dane firmy Klienta uprawnionego z gwarancji obejmujące: nazwę, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do wysyłki oraz możliwość zaznaczenia odbioru osobistego reklamowanego sprzętu; 

b) dane osoby upoważnionej do kontaktu obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres e-mail osoby upoważnionej do obsługi płatności;  

c) opis reklamowanego sprzętu obejmujący nazwę modelu, numer seryjny oraz numer plomby gwarancyjnej; 

d) opis usterki zawierający pisemną charakterystykę usterki oraz kody błędów wyświetlane na ekranach urządzeń, jeśli takowe wystąpiły.  

 1. Do każdego Formularza reklamacyjnego załączony jest list przewozowy, który Klient może umieścić na przesyłce zawierającej reklamowany sprzęt.  

 1. Warunkiem przeprowadzenia naprawy sprzętu przez Sprzedawcę jest przedstawienie przez Klienta dokumentu gwarancyjnego zawierającego nazwę i model sprzętu, datę sprzedaży sprzętu, nazwisko/nazwę nabywcy sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany
  do uzupełnienia powyższych danych, jeżeli nie zostały one wpisane do dokumentu gwarancyjnego 
  w momencie jego wydania Klientowi.  

 1. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany produkt jest objęty gwarancją, naprawa będzie traktowania jako odpłatna zgodnie z wyceną Sprzedawcy. Czas naprawy będzie liczony od dnia dostarczenia Sprzedawcy wymaganych dokumentów przez Klienta.   

 1. Zgłaszając konieczność dokonania naprawy sprzętu Klient winien uprzednio uzgodnić
  ze Sprzedawcą sposób przekazania sprzętu w celu naprawy. Zgłoszenie konieczności naprawy może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  e-mail: sklep@laserunity.com 

 1. Klient może dostarczyć sprzęt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym Sprzedawcy według własnego wyboru w jeden z następujących poniższych sposobów:

  1. ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt Sprzedawcy;

  2. poprzez bezpośrednie dostarczenie sprzętu do siedziby Sprzedawcy;

c) zlecenie odbioru sprzętu Sprzedawcy w miejscu wskazanym przez Klienta uprawnionego
z gwarancji na terytorium Polski.  

 1. W razie uzgodnienia, iż sprzęt zostanie odebrany przez Sprzedawcę, winno to nastąpić w terminie
  14 dni od daty zgłoszenia konieczności dokonania naprawy przez Klienta. W razie niezachowania tego terminu przez Sprzedawcę, Klient będzie mógł dostarczyć sprzęt Sprzedawcy na jego koszt.
  W razie braku możliwości dokonania takiego uzgodnienia lub wątpliwości w odniesieniu do jego treści przyjmuje się, iż sprzęt zostanie dostarczony Sprzedawcy przez Klienta na koszt Sprzedawcy,
  z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia sprzętu podlega zwrotowi przez Sprzedawcę jedynie do kwoty 50 PLN

 1. Sprzęt dostarczany przez Klienta Sprzedawcy winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania sprzętu przez Klienta od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Klienta opakowania fabrycznego sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane
  z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Sprzedawcy.  

 1. Naprawa wad sprzętu objętych gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu Sprzedawcy lub jego odebrania przez Sprzedawcę. Usunięcie wad sprzętu objętych gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatnie. Klient nie będzie ponosił w okresie obowiązywania gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez punkt serwisowy sprzętu podlegającego naprawie.  

 1. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania naprawy oraz odebrania lub dostarczenia sprzętu podlegającego naprawie, jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowane:


a) działaniem siły wyższej, rozumianej jako obiektywne i niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzenie, które uniemożliwia terminowe wykonanie naprawy, w szczególności takie jak działanie sił natury (pożar, powódź, huragan) czy też zdarzenia o charakterze politycznym (działania wojenne, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego przewidzianego w Konstytucji RP), społecznym (strajki, zamieszki) czy epidemicznym (pandemia, epidemia, w szczególności pandemia COVID-19 i jej skutki);

b) brakiem części zamiennych;

c) ograniczeniami importowymi lub eksportowymi na urządzenia i części zamienne;

d) charakterem lub zakresem usterki sprzętu generującym dodatkowy czas niezbędny do dokonania diagnozy i Naprawy.

W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w punktach a-d) powyżej, terminy na wykonanie naprawy ulegną przedłużeniu o okres, w którym z ww. przyczyn wykonywanie naprawy nie było możliwe. 

 1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy w ramach uprawnień gwarancyjnych, Klient poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy sprzętu w siedzibie Klienta – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Sprzedawcy do miejsca, w którym sprzęt był naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nieobjętych gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.  

 1. Obowiązek zwrotu reklamowanego sprzętu Klientowi po dokonaniu jego naprawy spoczywa na Sprzedawcy. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Klientowi w terminie 7 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin (poprzez określenie dnia i godziny) dostarczenia sprzętu przez Sprzedawcę zostanie uzgodniony wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta. Klient jest zobowiązany do odbioru w powyższym terminie zwracanego przez Sprzedawcę sprzętu. W przeciwnym razie Klient poniesie koszty zwrotu sprzętu przez Sprzedawcę, przy czym termin, w którym nastąpi zwrot nie będzie przekraczać 7 dni od daty zakończenia naprawy. 

 1. Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Sprzedawcę nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w Warunkach Gwarancji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji, jeżeli:

a) nastąpiła ingerencja w sprzęt przez osobę lub podmiot nieuprawniony;

b) sprzęt został uszkodzony mechanicznie;

c) stwierdzone uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny
z przeznaczeniem sprzętu opisanym lub/i w instrukcji użytkownika (w przypadku, gdy instrukcja została dostarczona wraz z urządzeniem); 

d) nastąpiła jakakolwiek ingerencja w plombę gwarancyjną sprzętu przez osobę lub podmiot nieuprawniony.  

 1. Na wymienione w toku naprawy gwarancyjnej części lub urządzenia Sprzedawca udziela gwarancji zgodnej z Warunkami Gwarancji. Klientowi wydawany jest nowy dokument gwarancyjny. 

 1. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją jego producenta, Klient może dokonać zgłoszenia gwarancji zgodnie z procedurą wskazaną przez producenta sprzętu.  

§ 11

Tryb postępowania reklamacyjnego w ramach uprawnień z rękojmi

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu Konsumentem 
  w wykonaniu uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji
  w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@laserunity.com przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.laserunity.com/formularze. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, w przypadku zaś części używanych uprawnienie to przysługuje w ciągu
  1 (jednego) roku. W takim przypadku Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres siedziby Sklepu stacjonarnego

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient będący Konsumentem powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie). 

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku powyższych danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie. 

 1. W ramach składania reklamacji z tytułu uprawnień przysługujących z rękojmi Klient będący Konsumentem może żądać:  

  a) naprawienia towaru; 

  b) wymiany towaru na wolny od wad; 

  c) obniżenia ceny; 

  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 

 1. Klient będący Konsumentem powinien zgłosić reklamację z tytułu uprawnień przysługujących
  z rękojmi w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za towar. 

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta
  i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną towaru powstałą
  w przypadku jego nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia w przypadku, gdy czynności
  te nie zostały wykonane przez Sprzedawcę, albo przez Klienta postępującego zgodnie z treścią instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. 

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 9 Regulaminu. 

 

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@laserunity.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na pod adresem www.sklep.laserunity.com./formularze i może zostać wykorzystany przez Konsumenta oraz Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta.  

 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwracany towar należy odesłać na adres do doręczeń: LaserUnity, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Długa 38

 3. Zwracany towar winien zostać zwrócony Sprzedawcy w stanie nienoszącym śladów korzystania 
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania towaru. Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, w tym będące wynikiem korzystania z niego w sposób określony w zd. 1 powyżej. 

 4. Koszt odesłania towaru Sprzedawcy w przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta od umowy sprzedaży zgodnie z ust. 1 powyżej, poniesiony przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta, podlega zwrotowi przez Sprzedawcę, przy czym jeżeli Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta wybrał sposób odesłania zwracanego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta dodatkowych kosztów. Zwrot środków następuje wedle zasad ogólnych opisanych w § 11 Regulaminu. 

 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę
  o uprawnieniach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcy
  o uprawnieniach Konsumenta, Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcy o uprawnieniach Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

 

§ 13

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.

 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.laserunity.com/formularze, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 14

Zwrot środków finansowych

 1. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
  z żadnymi kosztami.

 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, lub na inny rachunek bankowy
  po uzgodnieniu obu stron

 3. Jeżeli Klient dokonał płatności gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności
  na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania,
  o którym mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano
  z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 5. W przypadku decyzji o przyjęciu zwrotu towaru od Klienta niebędącego Konsumentem lub Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny 
  za towary uiszczonej przez Klienta pomniejszonej o 20% tej ceny z tytułu poniesienia kosztów weryfikacji zwróconych towarów. Wskazana powyżej wartość zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 

 

§ 15

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 1. Zgodnie z art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych
  w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje
  co sprzęt dostarczony.

 2. Sprzedawca jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w miejscu prowadzenia stacjonarnej sprzedaży detalicznej zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu przez Klienta nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 § 16

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 

 3.   Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce
  prywatności dostępnej pod adresem www.laserunity.com/politykaprywatnosci

§ 17

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 18

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 19

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a LaserUnity Paweł Komorniczak,
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Leśna 34.

 1. Sprzedawca nie jest oficjalnym dystrybutorem ani przedstawicielem żadnego z producentów towarów oferowanych w Sklepie, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sklepu bądź Opisu produktu. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, utwory
  i wszelkie inne przedmioty prawa własności intelektualnej prezentowane na stronie Sklepu przysługują wyłącznie właścicielom i podmiotom uprawnionym z tych praw własności intelektualnej. 

 1. Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne
  w magazynie Sklepu.  

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 1. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

 1. W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem lub Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.04.2022r. 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
   
  a) zmiany w prawie.

b) przyczyny organizacyjne, w szczególności zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów), 

c) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy, 

d) zmiany w zakresie sposobów płatności, 

e) zmiany w zakresie sposobów dostarczenia towarów, 

f) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu. 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.laserunity.com Klienci posiadający Konto Klienta o wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany przez nich adres poczty elektronicznej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klienci będący Konsumentami lub Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu mają możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. 

 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

 3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf pod adresem www.laserunity.com/regulaminLoading...